نحوه تماس

دبير كنفرانس:

mvip2005@ece.ut.ac.irr       

آدرس :

تهران - خيابان کارگر شمالی – دانشکده فنی دانشگاه تهران – گروه مهندسی برق و کامپيوتر.
دبيرخانه سومين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
صندوق پستی
515-14395

+98 (21) 801-3196     : تلفن

+98 (21) 801-3196    : نمابر