اهداف کنفرانس

 

با توجه به اهميت امر پژوهش و تحقيقات در علوم ماشين بينايی و پردازش تصوير و رابطه تنگاتنگ اين دو با فناوری روز و ارتقاء اتوماسيون صنايع مختلف و کاربردهای ويژه آنها در پزشکي، ارتباطات، صنايع دفاعي و نظامی که مستقيما با رفاه، امنيت، اقتدار و تثبيت کشور در ارتباط است، سومين کنفرانس تخصصی ماشين بينايي، پردازش تصوير و کاربردهاي آن (MVIP2005) به منظور گردهمايی محققين و متخصصين علوم مذکور و ايجاد بستر مناسبي جهت تبادل نظر و آگاهي از آخرين يافته هاي علمي آنها، در اسفند ماه 1383 در گروه مهندسي برق و کامپيوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
اولين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران در سال 1379 در دانشگاه بيرجند و دومين کنفرانس در دانشگاه مهندسی خواجه نصيرالدين طوسی برگزار گرديد